รางวัลอันทรงเกียรติของสตรีไทย ในการเป็นแบบอย่างให้กับยุวสตรีไทยรุ่นใหม่ๆ ได้ศึกษา เรียนรู้ และเชิดชูเกียรติประวัติของที่สุดของกุลสตรีไทยแห่งปีไว้ใน “หอเกียรติยศกุลสตรีไทย” ผ่านการคัดสรรจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ และจากตัวแทน ๑๐ สถานบันการศึกษาชั้นน้ำของไทย เพื่อให้ได้สตรีผู้ทรงคุณค่าทั้ง ๙ ท่าน ในแต่ละสาขาอันประกอบด้วย

  ๑. สาขาศิลปวัฒนธรรมสาขา ๖. สาขาผู้นำและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๒. คุณธรรมและจริยธรรม ๗. สาขาสื่อสารมวลชลและสื่อสาธารณะ
  ๓. สาขาบริการชุมชนและสาธารณะ ๘. สาขานักธุรกิจและนักพัฒนา
  ๔. สาขาอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๙. สาขาสันติภาพและสิทธิมนุษยชน
  ๕. สาขาการเมืองการปกครอง  

 

 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved