ชมรมกุลสตรีไทย ร่วมด้วย สำนักแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมบทบาทและคุณค่าของผู้หญิงไทยในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ให้พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกด้วยการมอบรางวัล “กุลสตรีไทยน้ำใจงาม” สำหรับผู้หญิงไทย ที่เข้าร่วมโครงการสรรหากุลสตรีไทยในแต่ละปี เพื่อเข้าร่วมรณรงค์กับกิจกรรม ของกระทรวงฯ ต่อไป ซึ่งผู้ได้รับคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้...

          ๑. มีบุคลิกดี

          ๒. มีน้ำใจที่งดงาม พร้อมให้บริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

          ๓. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในเมืองไทย

          ๔. มีทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ อันเป็นภาษาสากล

 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved