“ชมรมกุลสตรีไทย” ร่วมด้วย กระทรวงวัฒนธรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน์ก่องทับบกช่อง ๕ และสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,มหาวิทยยาลัยหอการค้า,มหาวิทยลัยภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดโครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๕”

               ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกิดความตื่นตัว ในเชิงของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมอันดีงาม

ของผู้หญิงไทย พร้อมกับการปลูกฝังค่านิยมของผู้หญิงไทยให้หันมาให้ความสำคัญกับการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าของตนเอง ซึ่งได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้าร่วมทำข่าวอย่างคับคั่ง เมื่อค่ำวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

               โดยได้รับเกียรติจาก ท่านรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางธนิฏฐา เศวตศิลามณีโชติ และอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม (ตำแหน่งในขณะนั้น) นางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้

               โครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๕ ได้นำตัวแทนของผู้หญิงไทยทั้ง ๕๐ คนเข้าร่วมทำกิจกรรม ตลอดระยะเวลากว่า ๒ เดือน ได้แก่ การอบรมมารยาทไทย โดยผู้ชำนาญพิเศษจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, การอบรมงานมาลัยพานพุ่ม โดย อ.วรรณา กล้วยไม้ ณ อยุธยา, การอบรมทำอาหารไทย ที่โรงเรียนการอาหารนานาชาติ สวนดุสิต, การอบรมคุณธรรมและจริยธรรม โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต จากเสถียรธรรมสถาน, การอบรมศิลปะการร่ายรำของไทย จาก โรงเรียนนาฏศิลป์อนงค์นาฏ

               นอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการรณรงค์ให้ชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมช่วยเหลือนักท่องเที่ยว บริเวณตลาดนัดสวนจตุจักรอีกด้วย โดยในทุกกิจกรรม นอกเหนือจากน้องๆ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้ความรู้และฝึกทักษะความเป็นกุลสตรีไทยแล้ว ยังมีคะแนนเก็บสะสมสำหรับทุกคนอีกด้วย

               โดยผลการคัดเลือกตัวแทนผู้ผ่านเข้ารอบ ๑๓ คนสุดท้ายเพื่อตอบคำถามตัดสินจากคณะกรรมการได้แก่

  ๑. นางสาวบงกช เจริญศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
  ๒. นางสาวศิริกานต์ ยืนยง มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ๓. นางสาวจรัสพักตร์ โสตถิกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ๔. นางสาวอารีย์รัตน์ อัมพานันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  ๕. นางสาวธิภาดา สารปรัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ๖. นางสาวฐิติมน สุภารี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  ๗. นางสาวอรพินท์ มูลละออง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ๘. นางสาวจิรัชญา จิรธัชชกุล มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ๙. นางสาวอรอุมา จันทร์ละออง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  ๑๐. นางสาวปฏิมาพร หัตถกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ๑๑. นางสาวจันจิรา ปัญญานิติกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ๑๒. นางสาวฐิตารีย์ ธงชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  ๑๓. นางสาวกรกช กิตติสิทโธ มหาวิทยาลัยศิลปากร

               และก่อนการตัดสินได้มีการมอบรางวัลสมทบอันได้แก่ รางวัลมิตรภาพ ซึ่งได้รับคือ น.ส.ศิริกานต์ ยืนยง รางวัลคุณธรรมจริยธรรม ผู้ที่ได้รับ คือ น.ส.อรอุมา จันทร์ละออง และรางวัลกุลสตรีไทยน้ำใจงาม ซึ่ง นางสาวธิภาดา สารปรังจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถคว้ารางวัลนี้ไปได้

               ผลการตัดสินของคณะกรรมการออกมาอย่างเป็นเอกฉัน ส่งให้ นางสาวธิภาดา สารปรัง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตำแหน่งกุลสตรีไทย ๒๕๕๕ ไปครอง ส่วนรองอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวอรอุมา จันทร์ละออง จากมาหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมี นางสาวกรกช กิตติสิทโธ สาวหน้าหวานจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คว้าตำแหน่งรองอันดับ ๒ ไปได้

               ภายหลังจากการจัดงานสิ้นสุดลง คุณจิดาภา กรุงไกรจักร์ เลขาธิการชมรมกุลสตรีไทย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่า “รู้สึกดีใจมากที่การจัดงานในปีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชลและแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ได้เข้ามาสนับสนุนโครงการในปีนี้ จนทำให้เราสามารถได้ตัวแทนของผู้หญิงไทย ที่มีความเพียบพร้อม ไม่ได้สวยอย่างเดียว แต่ยังฉลาด มีความสามารถ ขณะเดียวกันก็ยังมีความเป็นหญิงไทยในตัวเองอีกด้วย

               โครงการสรรหากุลสตรีไทย โดยชมรมกุลสตรีไทยของเรา จะยังคงเดินหน้าต่อในการส่งเสริมและปลูกฝังให้น้องๆ เยาวสตรีไทย ได้เห็นและตระหนังในคุณค่าของความเป็นหญิงไทย โดยไม่มุ่งเน้นการแข่งขันเหมือนเวทีอื่นๆ เพราะเรามั่นใจว่าน้องๆ ทุกคนที่ผ่านเวทีนี้ไปแล้ว จะรู้และเข้าใจถึงแนวคิดหลักของชมรมฯ ที่ว่า “รู้รักษ์ ศักดิ์ศรี กุลสตรีไทย “ มากยิ่งขึ้นค่ะ

 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved