จากปัญหาสังคมอันมีที่มาจากการหลงลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมของชนชาติ บวกกับการหลั่งไหลเข้ามาของวัฒนธรรมจากต่างประเทศ ทำให้วัยรุ่นและเยาชนไทยที่ขาดสติพิจารณารับเอาพฤติกรรม แบบต่างชาติมาใช้ อันก่อให้เกิดปัญหาตามมาอีกมาก “ชมรมกุลสตรีไทย” จึงร่วมมือกับ ๑๐ สถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย และกระทรวงวัฒนธรรม, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบกช่อง ๕ จัดกิจกรรม “โครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๓” ขึ้น เพื่อค้นหาต้นแบบหญิงไทยในระดับอุดมศึกษา ที่มีความงดงามทั้งกายใจตลอดจนกิริยามารยาทแบบหญิงไทย ร่วมทำกิจกรรมรณรงค์กับทางชมรมกุลสตรีไทย

          โดยในการจัดงานในปีแรกนี้ มีน้องๆ นักศึกษาจาก ๑๐ สถาบันรวม ๔๐ คนผ่านเข้าร่วมทำกิจกรรมกับทางชมรมฯ ซึ่งน้องๆ จะได้ฝึกทักษะและเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย ผ่านกินกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การอบรมมารยาทไทย, การอบรมคุณธรรม-จริยธรรม, การอบรมอาหารไทย, ศิลปะประดิษฐ์มาลัย-พานพุ่ม และนาฏศิลป์ไทย ก่อนจะถึงรอบสุดท้ายซึ่งต้องวัดกันที่ไหวพริบ-ปฏิภาณ ในการแสดงความคิดเห็นและตอบคำถามบนเวทีคัดสรร

          ซึ่งผลการคัดสรรได้ผู้ที่ได้รับรางวัลดังนี้

                    ๑. ชนะเลิศ นางสาววนัสนันท์ จันทร์นิ่ม มหาวิทยาลัยศิลปากร
                    ๒. รองชนะเลิศ อันดับ ๑ นางสาวกนกวรรณ การะเกตุ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
                    ๓. รองชนะเลิศ อันดับ ๒ นางสาวขนิษฐา หอมหวล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

          รางวัลพิเศษ
                    ๑. รางวัลคุณธรรม-จริยธรรม นางสาวผ่องพรรณ แก้วมะโน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
                    ๒. รางวัลมิตรภาพ นางสาวมณีรัตน์ ฉ่ำศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
                    ๓. รางวัลพิเศษทักษะการสื่อสารยอดเยี่ยม นางสาววรรษมน อารยะการกุล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ น้องๆ ทั้ง ๔๐ คน จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยรุ่นใหม่ ทั้งจะร่วมสร้างค่านิยมในการร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนกิริยามารยาทอันดีงามของไทย สมดังแนวคิดของชมรมที่ว่า

 

“รู้รักษ์   ศักดิ์ศรี   กุลสตรีไทย”

 

 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved