“ชมรมกุลสตรีไทย” ร่วมส่งเสริม “วิถีแห่งสตรีไทย...ในเวทีอาเซียน ผ่านโครงการสรรหากุลสตรีไทย เวทีที่ร่วมรณรงค์ให้เกิดการตื่นตัวในหมู่ยุวสตรีไทย” ที่กำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิต ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และซึมซับ ขนบธรรมเนียม ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเพื่อก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ แห่งวุฒิภาวะ และการดำรงไว้ซึ่งรากเหง้า ขอภูมิปัญญาของ “บรรพสตรีไทย” ผ่านกิจกรรมในเชิงศิลปะ-วัฒนธรรม และส่งเสริมสถานภาพของผู้หญิงไทยในเวทีประชาคมอาเซียน

 

 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved