สมศักดิ์ศรี...กุลสตรีไทย
Date : 2013-11-09 10:14:16 View : 983

นิสิตสาวจากรั้วสวนสุนันทา  คว้าตำแหน่งสุดยอดกุลสตรีไทย ๒๕๕๖
 

ยุคสมัยที่เปลี่ยนไป อาจทำให้อะไรหลายๆ อย่างเปลี่ยนแปลง แต่สิ่งหนึ่งที่เราควรดำรงค์ไว้คือ ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ชมรมกุลสตรีไทย และสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย จึงจัดโครงการ "สรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๖" ขึ้น ภายใต้กรอบคิด "รู้รักษ์ ศักดิ์ศรี กุลสตรีไทย"สำหรับผลการประกวดปีนี้ รางวัล ผู้ชนะการประกวดกุลสตรีไทย ประจำปี  ๒๕๕๖  ตกเป็นของ น้อง ฝน กัญญาภัค อินทรักษา นักศึกษาชั้นปี 3 ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 


ชนะการประกวดกุลสตรีไทย ประจำปี ๒๕๕๖

หมายเลข ๕-นางสาวกัญญาภัค อินทรักษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

รองชนะเลิศอันดับ ๑

หมายเลข ๒๔-นางสาวอรณิยา วิภาตวิทย์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

รองชนะเลิศอันดับ ๒

หมายเลข ๒๑-นางสาวปิยอร สิทธิบุณยพัชร์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รางวัลมิตรภาพ

หมายเลข ๑๖-นางสาวนภา วรรณะวงษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 

   รางวัลกุลสตรีไทยน้ำใจงาม

หมายเลข ๓-นางสาววิรัลพัชร ธนันประดิษฐ์กุล

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

รางวัลคุณธรรมจริยธรรม

หมายเลข ๒๖-นางสาวชาลิฏา ควงผจญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

รางวัลขวัญใจมหาชน

หมายเลข ๓๓-นางสาวปัณณธร รัตโนภาส

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 


 

   
   Top News

       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...
       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...


 Last News

       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...


 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved