ใบสมัคร โครงการสรรหากุลสตรีไทย ปี ๒๕๕๖
Date : 2013-08-05 20:26:00 View : 909

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ :

                ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสรรหากุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตรงตามที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

๑.       หญิง / สัญชาติไทย / โสด อายุระหว่าง ๑๘-๒๕ ปี

๒.       จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และหรือกำลังอยู่ในระหว่างการศึกษา

๓. มีความรู้ความสามารถตลอดจนความเข้าใจในขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทยในเบื้องต้น หรือพร้อมที่จะเรียนรู้ขนบธรรมเนียมและประเพณี ตลอดจนการเป็นกุลสตรีไทยที่ดีได้

๔.       สามารถเข้าร่วมกิจกรรมกับทางชมรมกุลสตรีไทยได้ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการการจัดงานเป็นผู้กำหนดขึ้นได้

หลักฐานในการสมัคร

                กำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการกุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ต้องยื่นหลักฐานประกอบดังต่อไปนี้

๑.       บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๒.       สำเนาทะเบียนบ้าน ๒ ฉบับ

๓.       วุฒิการศึกษาตัวจริงพร้อมสำเนา จำนวน ๒ ฉบับ

๔.       ในกรณีที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ ให้ใช้หนังสือรับรองที่ออกจากทางสถาบันการศึกษา หรือบัตรนักศึกษาตัวจริง และสำเนาจำนวน ๒ ฉบับ

๕.       รูปถ่ายหน้าตรงขนาด ๔*๖ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

๖.       รูปถ่ายเต็มตัว ขนาด ๔*๖ นิ้ว จำนวน ๒ รูป

* กรุณายื่นใบสมัคร และหลักฐาน ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ของรางวัล

                คณะกรรมการดำเนินโครงการสรรหา “กุลสตรีไทย ๒๕๕๖” พิจารณามอบเงินสด และของรางวัล สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการมูลค่ากว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

หลักเกณฑ์การพิจารณาการตัดสิน

                เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม และการได้มาซึ่งตัวแทนของหญิงไทยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ ทางคณะกรรมการจึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน และให้คะแนนผู้เข้าประกวดตามรายละเอียด ดังนี้

          หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนในรอบแรกเพื่อคัดเลือก ๑๐ คนที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน

๑. คะแนนพฤติกรรมการแสดงออก ๒๐ คะแนน

๒. คะแนนบุคลิกภาพ ๒๐  คะแนน

๓. ทักษะความสามารถ ๒๐ คะแนน (พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม)                

๔.  มนุษยสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม  ๒๐ คะแนน (พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม และการอยู่ร่วมกันของผู้เข้าร่วมโครงการ)

๕.  ทักษะด้านการแสดงออกบนเวที ๒๐ คะแนน

หลักเกณฑ์ในการให้คะแนนในรอบตัดสิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

๑. คะแนนบุคลิกภาพ ๒๐ คะแนน

๒. คะแนนการแต่งกาย ๒๐ คะแนน

๓. คะแนนการแสดงออกบนเวที ๒๐ คะแนน

๔.  คะแนนทักษะความสามารถ ไหวพริบ และปฏิภาณในการตอบคำถาม  ๔๐ คะแนน
  

   
   Top News

       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...
       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...


 Last News

       สมศักดิ์ศรี...กุลสตร...
       แถลงข่าวโครงการสรรหา...
       กุลสตรีไทย ๒๕๕๖ ชูศั...
       เวทีแห่งโอกาสและศักด...
       เชิญร่วมงานแถลงข่าว ...


 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved