นอกเหนือจากชาติตระกูลที่ดีแล้ว ลิขิต แห่งความเป็นกุลสตรีของหญิงไทย ยังหมายรวมถึง สตรีผู้รู้จักศิลปศาสตร์ในการครองตน กล่าวคือ...รู้หน้าที่ในการเป็นแม่ที่ดี เมียที่ดี ลูกที่ดี

          แต่ใช่ว่าจะรู้จักครองตนเท่านั้น สตรีที่ดียังต้องเรียนรู้ที่จะครองคน ครองทรัพย์(สติ) ใช้ปัญญาและความสามารถ อย่างเต็มกำลังในทุกมิติของชีวิต ด้วยกิริยามารยาทละมุนละไมจนเกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของสตรีไทย

          ขณะที่ความเปลี่ยนผ่านแห่งยุคสมัย ผลักให้ผู้หญิงไทยในวันนี้ ต้องปรับเปลี่ยนตัวเอง จนบางครั้ง “เรา” หลงลืม “รากเหง้า” อันเป็นวิถีแห่งสตรีไทยไปเสียสิ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากการสูญสิ้นทางวัฒนธรรมอันเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาของ บรรพชนสตรีไทยแล้ว ยังก่อนให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกมากมาย

          ไม่ว่าจะเป็น ท้องในวัยเรียน ทำแท้ง เด็กถูกทอดทิ้ง ครอบครัวล่มสลาย ถูกล่อลวงค้าประเวณี ฯลฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เหนืออื่นใดอุบัติการณ์เหล่านี้เป็นเสมือนกระจกที่สะท้อนภาพความตกต่ำของศีลธรรมในสังคม อันเป็นผลมาจากการละวางรากเหง้าทางวัฒนธรรมของสตรีไทย

          “ชมรมกุลสตรีไทย” จึงถือกำเนิดขึ้น เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของความเป็น “กุลสตรี” ให้แก่ผู้หญิงไทย ผ่านการฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และปลูกฝังจิตวิญญาณ จนก่อเกิดเป็นค่านิยมของผู้หญิงไทยยุคใหม่ ภายใต้กรอบคิด...

 

วิศัยทัศน์  -  พันธกิจแห่งสตรีไทย

          ๑. วิศัยทัศน์ : ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและคุณค่าของกุลสตรีไทย ให้สังคมได้ตระหนักรู้และหันกลับมาให้ความสำคัญกับรากเหง้า แห่งภูมิปัญญา ของบรรพชนไทย

          ๒. พันธกิจ : สร้างต้นแบบ “กุลสตรีไทย” อันสะท้อนภาพของผู้หญิงไทยที่รู้จักคุณค่าแห่งตน รู้ครองตนด้วยสติและมีคุณธรรมกำกับชีวิต คืนสู่สังคมไทย และขยายสู่วงกว้างสู่ทุกมิติของสังคม

 

เป้าประสงค์  :  ดำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งกุลสตรีไทย  ให้สังคมได้ประจักษ์  และเรียนรู้  ถึงอัตลักษณ์อันชัดเจนของความเป็นกุลสตรีไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อ...

          ๑. ปลูกจิตสำนึก และเปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ ถึงคุณค่า ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม และประเพณี อันเป็นมรดกของชนชาติ

          ๒. สร้างต้นแบบกุลสตรีไทย เพื่อปลุกกระแสและสร้างค่านิยมใหม่ให้วัยรุ่น และยุวสตรีไทยได้ให้ความสนใจในการดำรงตนตามแบบอย่างของกุลสตรีไทย

          ๓. เปิดโอกาสให้ผู้หญิงไทยได้มีทางเลือกในการกำหนดวิถีชีวิต การดำรงตน และการกำหนดอัตลักษณ์ ทางวัฒนธรรมที่สอดคล้อง และสอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

          ๔. เชิดชูคุณค่าและเกียรติยศของกุลสตรีไทย ผู้เป็นแบบอย่างในสังคม จนก่อให้เกิดความตระหนักและยอมรับในวงกว้าง

 
 

       

        

                       

ชมรมกุลสตรีไทย
๕๐/๖ หมู่ ๙ ถ.คลองลำเจียก ซอย ๑ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๙๔๖-๑๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๙๔๖-๑๙๗๓ E-mail : info@kullasatreethai.com

Copyright © 2013 Develop and Design By MargetWeb Team. All Rights Reserved